استخدام برنامه نویس خانم یا آقا ؟!

استخدام برنامه نویس خانم یا آقا ؟!
سلام چند روزه توی توییتر بحث سر اینه که آیا باید در استخدام برنامه نوی...