[ بدتر از خواستن این لطمه نتوانستن ] [ هی بخواهیم و رسیدن نتوانیم که چه ]