فناوری و برنامه نویسی چه نقشی در ارتقای ایمنی محل کار دارند؟

فناوری و برنامه نویسی چه نقشی در ارتقای ایمنی محل کار دارند؟
ایمنی حتی اگر در نظر عموم نادیده گماشته شود، باز هم بخشی مهم از فرهنگ...