چه زبان برنامه نویسی برای اندروید انتخاب کنیم

چه زبان برنامه نویسی برای اندروید انتخاب کنیم
شاید برای خیلی ها سوال بپرسن نویسی برای اندروید انتخاب کنیم خب جوابش ه...