چرا فریمورک جنگو؟

چرا فریمورک جنگو؟
ویژگی ها و کاربردهای جنگو