طراح و توسعه دهنده نرم افزار، با سوابق مختلف در زمینه زیر ساخت و SQL Server