آخه سی یا سی پلاس پلاس به چه دردی میخوره ؟؟

آخه سی یا سی پلاس پلاس به چه دردی میخوره ؟؟
اگه شما هم مثل من مجبور بودین C و ++C یاد بگیرین و اعصابتون از این زبو...