از دیپلم تا دکترا چند سال طول می کشد؟

از دیپلم تا دکترا چند سال طول می کشد؟
در این مطلب درمورد مدت زمانی که فرد می تواند از یک دیپلم به یک دکتر تب...