نکاتی که هر مهندس صنایع باید بداند! (16)

گام شانزدهماز پیشرفت های مهندسی صنایع در طول جنگ جهانی دوم چه میدانیم...