تاریخچه گیت؛ یک ورژن کنترل ناخوشایند!

تاریخچه گیت؛ یک ورژن کنترل ناخوشایند!
اونایی که کد نویس و توسعه دهنده هستن در مورد گیت اطلاعات زیادی دارن؛ و...