بحث سازگاری در سیستم‌های ذخیره سازی توزیع‌شده

بحث سازگاری در سیستم‌های ذخیره سازی توزیع‌شده
در سیستم‌های توزیع‌شده اثرگذاری تراکنش‌ها بر گره‌های داده‌ای‏، اقدام م...