دلنوشته قسمت اول

تصمیم دارم در چند پست خاطرات و اتفاقات زندگی کاریم را براتون بنویسم ام...