برنامه نویسی S.O.L.I.D

برنامه نویسی S.O.L.I.D
Open/Closed PrincipleLiskov Substitution PrincipleInterface Segregatio...