توان حل مساله یا برنامه نویسی؟

توان حل مساله یا برنامه نویسی؟
باید برنامه نویس بود یا مهندس؟