تا کی قراره کد بزنم؟!

تا کی قراره کد بزنم؟!
شاید این سوال زمانی ایجاد بشه که برنامه نویس رشد مطلوبی رو درون خودش ن...