تجاربی که هر برنامه نویس مبتدی باید بداند

تجاربی که هر برنامه نویس مبتدی باید بداند
پنج نکته ای که در برنامه نویسی بسیار بدردبخور هستند و برنامه نویسان مب...