مدیر دیتابیس و مدیر سیستم در شرکت راهکارهای نرم افزاری پارسان