توصیه‌های بورسی از برنامه‌نویسی که سرباز شد

توصیه‌های بورسی از برنامه‌نویسی که سرباز شد
خاطره ای کوتاه از روزگار سربازی برنامه نویسی که سربازی رفت و توصیه های...