پروژه ی چت ساده در پایتون + آموزش اجرای برنامه

پروژه ی چت ساده در پایتون + آموزش اجرای برنامه
کد برنامه ی چت با پایتون در ادامه به همراه توضیحات نوشته شده است