سینیور React Native با ۳ سال سابقه و چندین پروژه iOS, Android خارجی و داخلی .