نوشتن اولین برنامه با جنگو ، قسمت 1

نوشتن اولین برنامه با جنگو ، قسمت 1
در این آموزش یاد میگیرید کە چگونە یک پروژە در جنگو بسازید و چگونە url...