جادی کیه؟ البته در واقع جادی میرمیرانی کیه؟؟

جادی کیه؟ البته در واقع جادی میرمیرانی کیه؟؟
خودم هم قبلا نمی دونستم