برنامه نویسی را با چه زبانی شروع کنیم ؟

برنامه نویسی را با چه زبانی شروع کنیم ؟
بهترین زبان برنامه نویسی برای شروع برنامه نویسی، زبان برنامه نویسی....