من محمدم یه برنامه نویسی که عاشق یادگرفتنه چیز های جدیده.