پرداخت اولین حقوق

پرداخت اولین حقوق
امروز اولین پرداخت رسمی حقوق رو انجام دادم، البته فقط به یک نفر. واسم...