آداب برنامه‌نویسی که نباید نادیده گرفت

آداب برنامه‌نویسی که نباید نادیده گرفت
تا به حال به این فکر کرده‌اید که منظور ما از آداب چیست، این آداب چرا ا...