تجربیات من از ارشد، MBA و دانشگاه خوارزمی

1. بیشتر دانشگاه ها در ایران بیشتر شبیه یک مدرسه بزرگ هستند تا دانشگاه...