پایتون چیست ؟

پایتون چیست؟پایتون چیست : امروزه تعداد زبان های برنامه نویسی بسیار زیا...