سعی خواهم کرد هرآنچه رو یاد میگیرم برای شما هم بنویسم 🙂