قسمت صفر از فصل اول کتاب kotlin in action

قسمت صفر از فصل اول کتاب kotlin in action
خب قسمت صفر از فصل اول کتاب رو شروع می کنم. این فصل تحت عنوان کاتلین:...