فیلم خوری یا شوآف!! مسئله این است.

این روزها که درگیرکنکور شده ام،کمتر مینویسم و میخوانم ولی بیشتر می بین...