چطور میشه برنامه‌نویس شد؟

چطوری میشه برنامه‌نویس شد؟چطوری برنامه‌نویس شدی؟این دوتا، سوالی که خیل...