چرا با اینکه برنامه نویس بودم مهندسی کامپیوتر نخواندم

چرا با اینکه برنامه نویس بودم مهندسی کامپیوتر نخواندم
در این پست توضیح میدم که چی شد که بجای مهندسی کامپیوتر به سراغ مهندسی...