چرا قبل از یادگیری برنامه نویسی باید زبان انگلیسی را بیاموزیم؟

چرا قبل از یادگیری برنامه نویسی باید زبان انگلیسی را بیاموزیم؟
برنامه نویسی و رشد روز افزون آن در دنیا و به تبع آن در ایران باعث شده...