10 ویژگی Eloquent لاراول که ممکن هست از آنها استفاده نکرده باشید

10 ویژگی Eloquent لاراول که ممکن هست از آنها استفاده نکرده باشید
لاراول یک فریمورکیه که پر از ویژگیه ، ممکن شما خیلی از اونها رو توی دا...