کتاب کامل پایتون ( python ) به زبان فارسی

کتاب کامل پایتون ( python ) به زبان فارسی
این کتاب شامل بیست فصل می باشد و همه زوایای زبان برنامه نویسی پایتون ر...