برنامه نویس پایتون و دوستدار سیستم های توزیع شده ودانش داده ها https://dataset-academy.com