برای برنامه نویسان تازه کار

برای برنامه نویسان تازه کار
خب امروز قصد دارم در رابطه با برنامه نویسان بگم و مشکلات رایجی که میب...