ایجاد پروژه Flask با Postgresql در Mac-OSX

ایجاد پروژه Flask با Postgresql در Mac-OSX
ایجاد پروژه Flask و ساخت یک table در دیتابیس توسط کد پایتون.- نصب Pyth...