اجرای برنامه flask با استفاده از docker

اجرای برنامه flask با استفاده از docker
آموزش اجرای برنامه flask با استفاده از docker به زبان ساده :)