به نام خداوندی که به آدمی آنچه را که نمی‌دانست تعلیم داد.