چطوری خدای پایتون بشم؟ خوان اول

چطوری خدای پایتون بشم؟ خوان اول
چطور وارد دنیای برنامه نویسی بشم و در جهت خوبی حرکت کنم؟ چطور قدم اول...