یک مهندس کامپیوتر پشت خط شروع مسابقه

یک مهندس کامپیوتر پشت خط شروع مسابقه
برای شروع هیچ وقت دیر نیست