زبان برنامه نویسی V ؟

زبان برنامه نویسی V ؟
هدف از طراحی این کامپایلر جمع آوری مزایای زبان های go، rust، c و ... ب...