علوم و مهندسی کامپیوتر - دولوپر و مدرس برنامه نویسی