جزوه آموزشی اسکرچ از مقدماتی تا پیشرفته

جزوه آموزشی اسکرچ از مقدماتی تا پیشرفته
فیلم های آموزش اسکرچ با دو روش تدریس و اموزش کدها به صورت فارسی و انگ...