خود ره بگویدت که چون باید رفت

خود ره بگویدت که چون باید رفت
در دنیایی که تنها اصل ثابت تغییر است، برای اینکه نرم افزار شما همان چی...