تجربه من از یک سال و نیم کارمندی

تجربه من از یک سال و نیم کارمندی
مدتی که کارمند بودم چه چیز هایی رو متوجه شدم و چرا اومدم بیرون