تبدیل اعداد فارسی و عربی به انگلیسی در PHP بدون str_replace

تبدیل اعداد فارسی و عربی به انگلیسی در PHP بدون str_replace
تبدیل اعداد فارسی و عربی به انگلیسی در PHP بدون تابع str_replace. معرف...