پروژه جالب تشخیص احساسات در متن فارسی ( کاری از Parsiya Keshavarz)

پروژه جالب تشخیص احساسات در متن فارسی ( کاری از Parsiya Keshavarz)
با دروددر ادامه آموزش های هوش مصنوعی با گوگل گولب (Google CLoba Noteb...