توکن JWT را کجا ذخیره کنیم ؟ localStorage یا sessionStorage ؟

توکن JWT را کجا ذخیره کنیم ؟ localStorage یا  sessionStorage ؟
توضیح یک روش ایمن برای ارسال و دریافت توکن API .